DETALJPLAN FÖR TALLSTIGEN OCH DUNSHULT 5:1 M.FL

Planinformation

Planbeteckning: 1496K-P2022/6

Typ av plan: Detaljplan

Beslutsdatum: 2021-06-09

Lagakraftdatum: 2022-05-31

Planhandlingar

Plankarta och planbeskrivning

Planbilagor

Bilaga A Behovsbedömning

Bilaga B Del av Kulturmiljöprogram Skövde- de nio mindre tätorterna del 1_2011 -

Bilaga C Skuggstudie Detaljplan för Tallstigen

Bilaga D PM Geoteknik Tallstigen Rev 2020-11-27

Bilaga E MUR Geoteknik Tallastigen Rev 2020-11-27

Bilaga F Dagvatten o skyfallsutredning Tallstigen rev 2021-06-28

Bilaga G Byggnation inom Stöpen vattenskyddsområde – riskbedömning med avseende på vattentäkten

Bilaga H Höjdsättning och sektioner 210310