ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR BJÖRKEBACKEN ETAPP III OCH IV

Planinformation

Planbeteckning: 1496K-P2021/1

Typ av plan: Detaljplan

Beslutsdatum: 2020-04-06

Lagakraftdatum: 2021-01-22

Planhandlingar

Plankarta och planbeskrivning

Planbilagor

Bil A - Behovsbedömning 2019-04-05

Bil B - Geoteknisk undersökning BohusgeoAB 2018-11-07

Bil C - Naturvärdesinventering Pro Natura Augusti 2018

Bil D - Dagvattenutredning Norconsult 2019-04-05

Bil E - Hydrogeologisk utredning Norconsult 2019-03-08

Bil F - Trafikbullerutredning Akustikverkstan AB 2019-02-13

Bil G - Arkeologisk utredning 2018-07-31

Bil H - Arkeologisk utrednign 2019-07-17

Bil I- Inventering orkidéer 2019-08-14

Bil J- Planprogram Björkebacken 2006-02-24 med samrådsredogörelse

Bil K Kompletterande geoteknik PM BohusgeoAB 2019-12-02

Illustrationskarta