NORRA RYDS VERKSAMHETSOMRÅDE, ETAPP 2-3

Planinformation

Planbeteckning: 1496K-P2022/3

Typ av plan: Detaljplan

Beslutsdatum: 2022-02-07

Lagakraftdatum: 2022-03-05

Planhandlingar

Plankarta och planbeskrivning

Planbilagor

Bilaga A - Behovsbedömning och Länsstyrelsens yttrande över denna

Bilaga B - Miljökonsekvensbeskrivning, Ramböll, 2021-10-11

Bilaga C - Naturvärdesinventering för Norra Ryd etapp 2 och 3 (sept 2019)

Bilaga D - Lokaliseringsutredning SSB 2020-10-12

Bilaga E - Geoteknik, etapp 2, Bohusgeo, 2021-06-08 inkl bilagor och ritningar

Bilaga F - Geoteknik, etapp 3, Bohusgeo, 2021-06-10 inkl bilagor och ritningar

Bilaga G - PM avseende arkeologisk utredning, VGM, 2019-04-23

Bilaga H - Arkeologisk utredning, VGM_Rapport_2019_19

Bilaga I - PM avseende arkeologiska förundersökningar,VGM, 2019-10-07

Bilaga J - Dagvattenutredning, Norconsult 2021-09-17_inkl bilagor